JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Wednesday, June 13, 2012

2012 Independence Day Colloquium in Tabuk City, Kalinga ProvinceIn celebration of the
114th Anniversary of the Proclamation of Philippine Independence

2012 Kalayaan Inter-Agency Task Force
National Historical Commission of the Philippines

and the

Philippine Historical Association

in cooperation with

 Kalinga-Apayao State College
(Dagupan Campus, Tabuk City)

presents

 MELCHORA ‘Tandang Sora’ AQUINO:
“Tagapagpalaya ng Bayan, Tagapagpalaya ng Kasarian at Kababaihan”

  June 16, 2012
Institute of Business Administration and Entrepreneurship Hall
Kalinga-Apayao State College
Dagupan Campus, Tabuk City, Kalinga Province
8:00am-12:00nn


8:00am                                           Registration

8:30am                                           Opening Ceremony
National Anthem                           Community Singing
Invocation                                      c/o Kalinga-Apayao State College

Welcome Remarks                         Dr. Joy Grace P. Doctor
                                                        Dean, Institute of Arts and Sciences
                                                        Kalinga-Apayao State College

Opening Remarks                           Dr. Celestina P. Boncan
                                                        President, Philippine Historical Association

                                                     
8:50-9:20
Ang Paglalangkap ng Kamalayang Pangkasarian sa Pagtuturo ng Araling
Panlipunan  (Workshop on Gender Sensitivity)
Prof. Mary Dorothy dL. Jose, PHA Auditor

9:20-9:50
Tandang Sora: Babae, Bayani
Prof. Jerome A. Ong, PHA Secretary

9:50-10:00                                       OPEN FORUM     
10:00-10:10                                     BREAK

10:10-10:40
Sino ang Bayani? Iba’t Ibang Kahulugan at Pamantayan ng Kabayanihan
Dr. Celestina P. Boncan, PHA President

10:40-11:10
Ang Kahalagahan ng Araw ng Kalayaan
Prof. Jonathan C. Balsamo, PHA Public Relations Officer

11:10-11:50
Republic Act No. 8491: The Flag and Heraldic Code of the Philippines
Mr. Richard H. Baula, NHCP Creative Arts Specialist II

11:50                                                OPEN FORUM

12:00                 
Closing Remarks                             Dr. Carmelita Ayang-ang
                                                         Vice President for Academic Affairs,

                                                        Kalinga-Apayao State College                                                       
ANG PAGLALANGKAP NG KAMALAYANG PANGKASARIAN SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
(Workshop on Gender Sensitivity)
Kadalasang “nawawala” ang kababaihan sa kasaysayan at kaakibat nito ang pagkawala nila sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. Malaki ang papel na ginagampanan ng guro sa pagbibigay ng karampatang puwang sa kababaihan, kapantay ng kalalakihan, sa mga leksyon sa silid-aralan. Mahalagang taglayin ng guro ang kinakailangang kamalayang pangkasarian upang makatulong sa paghubog ng lipunang gender-fair o may pantay na pagtingin sa mga kasarian.

TANDANG SORA: BABAE, BAYANI
Kung ang kasarian at edad ng isang tao ay magiging balakid sa pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng bayan, marahil ay walang isang Melchora Aquino ang nagmalasakit  sa mga sugatang Katipunero at makilala bilang Ina ng Himagsikan. Siya ay kahanga-hanga --- isang babae, isang nakatatanda sa lipunan --- na walang takot na nakisangkot sa pakikibaka ng mga Anak ng Bayan sa kanyang sariling pamamaraan. Ito ang pamana ni Tandang Sora sa lahat --- na walang pinipiling kasarian at edad ang kabayanihan kailanman.

ANG KAHALAGAHAN NG ARAW NG KALAYAAN
Ang anibersaryo ng Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 ay mahalagang pagkakataon upang buhayin sa gunita at damdamin ng mamamayang Filipino ang kasaysayan ng Pilipinas nang higit na mapalakas ang pagmamahal sa sariling bayan. Babalikan at susuriin ang mga tema at gawain kaugnay ng pagdiriwang ng anibersayo ng pagpapahayag ng kalayaan mula nang ipagdiwang ang sentenaryo nito noong 1998 upang maunawaan kung papaano nga napahahalagahan ang yugtong ito sa kasaysayan ng Pilipinas.

SINO ANG BAYANI? IBA’T IBANG KAHULUGAN AT PAMANTAYAN NG KABAYANIHAN
Ang bayani ay dangal ng bayan. Mapalad ang bayan na marami ang bayani na maaaring ipagmalaki. Napupulutan ng mabubuting aral at tumatayong huwaran ang buhay ng mga bayani. Isang katangian ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng maraming bayani. Mula panahong pananakop Espanyol hanggang sa kasalukuyan lumawak ang kahulugan at pamantayan ng kabayanihan, patunay na ang lahat ay maaaring maging bayani.

REPUBLIC ACT No. 8491: THE FLAG AND HERALDIC CODE OF THE PHILIPPINES
Bawa’t bansa ay may kanya-kanyang sagisag na nagpapakilala ng kanyang kasarinlan at mga adhikain. Ang Pambansang Watawat at ang Pambansang Awit ay dalawa sa mga sagisag ng Pilipinas na nagbubuklod sa mga Pilipino. Pananagutan ng bawa’t Pilipino ang magbigay galang at pagpapahalaga sa mga ito.  Nakapaloob sa R.A. 8491, The Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang mga batayang-pamantayan sa wastong gamit ng mga pambansang sagisag.