JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Sunday, January 29, 2012

UP MANILA HISTORIAN ELECTED PRESIDENT OF THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

PHA BOARD OF GOVERNORS 2012-2013: [L-R) Dr. Luis Dery (DLSU); Ms. Dorothy Jose (UP Manila); Dr. Cely Boncan (UP Manila); Dr. Teofista Vivar; Dr. Evelyn Songco (UST); Dr. Evelyn Miranda (UP Diliman); Mr Jonathan Capulas Balsamo (Heroes Square); Mr. Jerome Ong (UP Manila); Mr. Michael Charleston Briones Chua (DLSU); and Mr. Arleigh Ross Dela Cruz (DLSU)

UP Manila historian Dr. Celestina P. Boncan was elected president of the Philippine Historical Association during the general assembly held by the association last January 29 at the University of Santo Tomas, Manila. 


Dr. Boncan was PHA president in 2006, 2007, 2008. She is co-author of the book The Filipino Saga: History as Social Change (with Rosario Cortes and Ricardo Jose). She received a Fulbright research scholarship and a Rockefeller Foundation fellowship. In 2007, she was the Outstanding Faculty for Extension Service of UP Manila.  In 2008, she was awarded as Centennial Faculty Grantee of UP Manila.  She also went on secondment at the National Historical Institute (now National Historical Commission of the Philippines) as Chief of  the Research, Publications and Heraldry Division (2008-2009).  At present, she is associate professor at the College of Arts and Sciences of the University of the Philippines Manila.  

Also elected to the board of governors are:

Dr. Evelyn A. Songco (University of Santo Tomas) as Executive Director
Prof. Arleigh Ross D. Dela Cruz (De La Salle University) as Vice President
Prof. Jerome A. Ong (UP Manila) as Secretary
Dr. Estrellita Muhi as Treasurer
Prof. Mary Dorothy DL Jose (UP Manila) as Auditor
Prof. Jonathan C. Balsamo (Heroes Square/Enderun Colleges) as Public Relations Officer
Prof. Michael Charleston B. Chua (De La Salle University) as Governor
Dr. Evelyn A. Miranda (UP Diliman) as Governor
Dr. Teofista L. Vivar as Governor
Dr. Luis Camara Dery (De La Salle University) as Governor

The PHA is a national professional and honorary association of historians and history teachers founded in 1955 by eminent historians such as Fr. Horacio dela Costa SJ, Encarnacion Alzona, Gabriel Fabella, Gregorio Zaide, Nicolas Zafra, Celedonio Resurreccion, Teodoro Agoncilllo and Esteban de Ocampo. It is also affiliated with the National Historical Commission of the Philippines (NHCP), the National Commission for Culture and the Arts (NCCA), and the Philippine Social Science Council (PSSC). #

Thursday, January 26, 2012

PAGPUPUGAY SA PANGULONG TAGAPAGTATAG NG PHA

PAGPUPUGAY SA PANGULONG TAGAPAGTATAG NG PHA

Bilang pagbibigay-pugay kay Prop. Gabriel F. Fabella (1898-1982), ginugunita ng kasalukuyang pamunuan at kasapian ng Philippine Historical Association (PHA) ang ika-30 taong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Maliban sa pagiging Pangulong Tagapagtatag ng PHA noong 1955, siya rin ay muling nahalal na Pangulo sa mga taong 1956, 1957 at 1959. Kalaunan, siya ay inihalal bilang President Emeritus ng PHA at nakilala ding “Father of Philippine Independence Day.” Sa gulang na 83, siya ay sumakabilang buhay noong Enero 29, 1982.  - (Kristoffer R. Esquejo)

Sunday, January 22, 2012

Pag-alala sa Unang Republika ng Pilipinas

ANG TALI SA RETRATO NG MALOLOS, Para sa ika-113 taon ng Unang Republika ng Pilipinas, 23 Enero 201223 January 2012 (mula sa facebook ni Xiao Chua)

Kongreso ng Malolos, mula sa Ayala Museum

ANG TALI SA RETRATO NG MALOLOS 

Hindi nabasang pahayag sa pagsasara ng sampaksaan ng Bahay Saliksikan ng Bulacan
at ng Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas bilang paggunita sa ika-112 na taon ng pagpapasinaya
sa Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan
“ImaheNasyon 2:  Ang Imahe ng Nasyon at Bayan ng Republica Filipina, 1899”
Bulacan State University, 21 Enero 2011
Inilagay sa Facebook bilang paggunita sa ika-113 na taon ng pagpapasinaya
sa Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, 23 Enero 2012

Michael Charleston “Xiao” Briones Chua
Pangalawang Pangulo, Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas

Ayon kay Propesora Winnie Monsod, may dalawang klase ng tao sa Pilipinas, kung hindi ka mayaman, siyempre mahirap ka.

Tila tumutugma ito sa pagsusuring ginawa sa lipunan ni Dr. Zeus A. Salazar.  Ayon sa kanya, mayroon daw dambuhalang pagkakahating pangkalinangan sa pagitan ng elit at ng bayan / masa.  Tumutukoy ito sa magkaibang kultura at kaisipan nila na lumitaw sa kanilang ideya ng bansa noong panahon ng Himagsikang Pilipino. 


Sa mga elit / ilustrado noon na na nagkaroon ng edukasyong Europeo ang pagkabansa ay yaong naganap Rebolusyong Pranses at mababasa sa mga sinulat ng mga pilosopo ng Enlightenment —isangNación sa uring Republicano kung saan ang bawat citizen ay may mga karapatan at kalayaang tinatamasa ayon sa Konstitusyon, nakakamit ito sa pamamagitan ng Revolucion hanggang matamo ang pulitikal na Independencia

Ngunit hindi sapat ang kalayaan lamang para sa bayan at mga makabayan.  Sa orihinal na Katipunan ang ideya ng bansa ay nag-uugat sa dalumat o konsepto ng Inang Bayan, kung saan ang lahat ay magkakapatid sa pag-ibig sa bayan, at ang tunay na kalayaan ay kaginhawaan, at ang batis ng kaginhawaan ay ang matuwid na kaluluwa ng mga anak ng bayan.[1] 


Sa pagkawala kay Andres Bonifacio ng pamunuan ng Katipunan, ang nangibabaw ay ang hiraya (imagination) ng mga ilustrado ng kung ano ang bansa.


Ang pagkakahating ito ay nasasalamin rin sa mga larawan ng Kongreso at Republika ng Malolos noong 1898-1899 ayon kay Dr. Salazar sa kanyang presentasyon na unang ImaheNasyon.  Kung titingnan ang parada, ang mga elit ang bida habang ang bayan ay tagamasid lamang.[2]  Sa sikat na larawan ng looban ng Simbahan ng Barasoain noong Kongreso ng Malolos, ipinakita sa akin ni Prop. Ian Christopher Alfonso na ang mahiwagang linya na matagal nang tinatanong ni Dr. Ambeth Ocampo sa kanyang mga kolum[3] ay tali pala na naghihiwalay sa mga delegado at sa mga manonood kung titingnan ang mga mas maliwanag na larawan. 


Sa mga historyador na tulad ni Teodoro Agoncillo, total failure ang Gobierno Revolucionario sa Malolos dahil mga mayayaman at elitista ang kumatawan sa bayan.  Elitista ang konsepto, elitista ang tao. Malolos: Tragedy of the Revolution, pamagat ng kanyang akda.

Pero para sa akin, elit man ang Kongreso at Republika ng Malolos, hindi ibig sabihin ay lahat ng nag-aadhika ng Nación ay masama na, at hindi para sa bayan ang kanilang ginagawa.  Nakulong tayo sa imahe ng balimbing na elit na tulad ni Pedro Paterno.

Ang Malolos noong 1899 ay salamin ng tunay na mundo.  Ang inggitan at pulitikahan na makikita sa ating pamahalaan ngayon ay makikita na rin sa Unang Republika.  Tulad ng ipinahayag ng papel ni Prop. Jonathan Balsamo, ito ay “laro ng pulitika” ng ating mga pinuno kung saan ang kadalasang natatalo ay ang bayan na tagamasid lamang at hindi naman talaga kasali.  Ngunit sa kabila nito ay mayroong mga salaysay ng kabayanihan.


Ang pagkakaroon sa Malolos ng Republica Filipina na nagpatuloy sa Tarlac, Tarlac, ay nagpapatunay na kaya nating magpatakbo ng pamahalaan sa kabila ng Digmaang Pilipino-Amerikano.[4]

Felipe Agoncillo, obra ni Felix Resurrecion Hidalgo, mula sa Pambansang Tipunan ng Sining, Pambansang Museo ng Pilipinas

Sa pagtalakay ni Dr. Celestina Boncan ngayong hapon nakilala natin ang katulad ni Felipe Agoncillo na isinakripisyo ang kanyang gumagandang karera sa pagka-abogado para maglingkod bilang diplomat, ang ating unang diplomat, ng isang pamahalaang walang perang pantustos sa kanyang mga paglalakbay.  Ang kanyang asawa, si Marcela Mariño Agoncillo ay ipinagbenta pa ang kanyang mga hiyas upang ipantulong na itustos sa mga paglalakbay ni Felipe sa Paris upang makilahok sa Tratado sa Paris bagama’t pinagsarhan siya ng pinto, at sa Washington, D.C. kung saan nakausap niya ang Pangulo ng Estados Unidos, at sa iba’t iba pang bansa sa daigdig upang makuha ang isang kinakailangan upang maging isang bansa-estado—ang pagkilala ng pandaigdigang pamayanan.  Hindi rin siya basta-basta naniwala sa mga pangako ng Estados Unidos at kinausap ang iba pang mga bansa.  Elit nga at kanluranin si Felipe Agoncillo ngunit nakita natin na siya ang isa sa pinakamagaling na kanluranin, at kung kanluraning mga bansa at tao ang kausap, kailangang kanluranin ka rin, kaya naman siya iginalang.  Ikararangal ng Malolos ang Batangueño na ito sa Republika ng inyong bayan.

Hen. Emilio Aguinaldo, mula sa Dambanang Aguinaldo, Kawit, Cavite

Sa papel ni Prop. Ian Christopher Alfonso nakita natin na sa kabila ng elitistang konsepto ng pamahalaan, may pagtatangka na magkaroon ito ng mukha na katutubo.  Ngayon ko lang nalaman mula sa kanya na ang opisyal na salin nina Hen. Aguinaldo sa Tagalog ng Gobierno Revolucionario ay Pamunuang Tagapagpabangong Puri.  Makikita rin sa memorandum sa kalendaryo ni Aguinaldo para sa petsang 12 Hunyo 1898, kanyang sinulat “Ypinanaog ang Bandera nacional dito sa bahay ng nasirang Dn. Maximo Ynocencio, patungo sa bayan ng Cauit o C. Viejo p.a proclamahin ang aspiracion ng Yndep.a nitong Sangkapuluang Katagalugan o Filipinas oras ng a las cuatro at dalauang minutong hapon. Cavite a 12 Junio 1898.”[5]  Samakatuwid, ginamit niya bilang pantawag sa Pilipinas ang konsepto ng “Katagalugan” ni Andres Bonifacio!  Pagkilala niya ito sa pagpapatuloy ng pamahalaan niya sa pamahalaan ni Bonifacio, bagamat masalimuot na isyu ito.

Bagama’t inaakala ng marami na masoniko ang mga simbolismo na nasa ating watawat na dinisenyo ni Hen. Aguinaldo, na isa mismong mason, sa pagbasa ni Dr. Zeus Salazar, kung nag-ugat sa tatsulok ng Katipunan ang trianggolo ng watawat, may impluwensya rin sa disenyo ang disenyo ng anting-anting ng mata ng omniscient na Diyos.  At ang mitolohikal na araw ay nagmula rin sa simbolo ng mga katutubo Austronesyano sa Bathala.[6]

Tatsulok na anting-anting na nasa kamalayan at gamit ng Katipunan, inspirasyon ng kanilang tatsulok
Bandilang Anting-Anting ng Samahang Tres Personas Solo Dios, Kinabuhayan Dolores, Quezon, mula sa Kasaysayan: The Story of the Filipino People

Maaaring sabihin na nalinlang si Hen. Aguinaldo ng Amerikanong Konsul na si E. Spencer Pratt nang pangakuan ito ng diplomat na tutulong ang Amerika sa pagpapaalis sa mga Espanyol habang kikilalanin ang pagsasarili ng mga Pilipino (Bagama’t nabasa ko sa isang librong Amerikano ukol sa Digmaang Espanyol-Amerikano na walang ebidensya o dokumento na magpapatunay na mayroong ipinangako na gayon kay Aguinaldo), si Hen. Aguinaldo rin ay mabilis na kumilos nang kanyang maramdaman na ang pangakong ito ay hindi tutuparin.  Matapos ang Moro-Morong labanan sa Maynila noong 13 Agosto 1898, at nang makuha ng mga Amerikano ang Intramuros, ang sentro ng kapangyarihang kolonyal, at hindi pinapasok ang mga kawal Pilipino dito, agad na itinatag ni Hen. Aguinaldo ang Kongreso ng Malolos upang itatag na ang naging unang konstitusyunal na demokratikong republika sa Asya.

Kaya naman bagama’t debatable ang papel ni Hen. Aguinaldo sa ating kasaysayan, let us give credit to where credit is due.  Ibigay ang aginaldo na nararapat kay Hen. Emilio Aguinaldo.

Sa kasaysayan na ito ng Unang Republika sa Malolos, makikita natin ang pagtatalaban ng kwento ng elit at bayan, at maging ng bisa ng kasaysayang pampook (local history o micro history / bulilit kasaysayan sa kataga nina Dr. Jaime B. Veneracion at Dr. Lino Dizon) sa kasaysayang pambansa, atvice versa.  Hindi magkakasaysay ang pambansang kasaysayan kung hindi titingnan ang mga lokal na reyalidad.

Bilang pangwakas, sa ating paghimay ng mga imahe ng nasyon at bayan sa Unang Republika sa bayang ito, makikita natin ang hindi nawawalang kahalagahan ng Malolos sa pagtanaw sa pambansang kasaysayan.  Gayundin huwag lamang tayong magpokus sa mga masasamang nangyari kundi sa mga mabubuti ring mga nagawa sa Republikang iyon.

Sa aking palagay, nakita rin natin dito na hindi masama na maging elit o maimpluwensyahan ng Kanluran.  Ang masama ay maging sakim sa kayamanan at kapangyarihan anuman ang iyong katayuan sa buhay.  Nariyan na ang impluwensyang kanluranin, yakapin na natin ang mga ito, basta iaangkop natin ang mga ito sa kultura at pangangailangan ng bayan. 

Ayon sa Lakambini ng Katipunan, Gregoria de Jesus, “Sikapin ang ikapagkakaisa ng lahat at ika uunlad ng bayan upang huwag magkaroon ng sagabal ang kasarinlan.”[7]  Mabubuo lamang ang sambayanan kapag lumiit na ang gawat at nagkaisa na ang elit at ang masa, nabagtas na ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan sa pamamagitan ng talastasang bayan na isinasaalang-alang ang ating pananaw at ang ating ikabubuti.

Ngunit huwag nating kalimutan ang mga katutubo nating konsepto, lalo ang pakahulugan ng unang Katipunan sa Kalayaan at Katimawaan, na kailangan may kaginhawaan at kagandahang loob bago maging tunay na malaya ang buong sambayanan. 

Prop. Ian Christopher Alfonso, Dr. Celestina Boncan, Prop. Jonathan Balsamo, 21 Enero 2011

[1]               Zeus A. Salazar, “Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan,” Bagong Kasaysayan:  Mga Pag-aaral sa Kasaysayan ng Pilipinas, (Lungsod Quezon:  Palimbagan ng Lahi, 1999); Zeus A. Salazar, “Wika ng Himagsikan, Lengguwahe ng Rebolusyon.”Bagong Kasaysayan:  Mga Pag-aaral sa Kasaysayan ng Pilipinas, 6 (Lungsod Quezon:  Palimbagan ng Lahi, 1999); at Teresita Gimenez-Maceda, “The Katipunan Discourse on Kaginhawahan:  Vision and Configuration of a Just and Free Society,” sa Kasarinlan:  A Philippine Quarterly of Third World Studies14:2 (1998), 80.

[2]               Zeus A. Salazar, “Ang Nasyon at Bayan sa ‘Congreso Filipino’ ng 1898:  Isang Pangkalahatang Perspektiba” (Papel na binasa sa  pagsasara ng pambansang kumperensya ng Bahay Saliksikan ng Bulacan, Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at UP Lipunang Pangkasaysayan bilang paggunita sa ika-112 na taon ng pagbubukas ng Unang Kongreso ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, “ImaheNasyon:  Paghiraya sa Nasyon at Bayan ng Congreso Filipino, 1898,” Bulacan State University Hostel, 14 Setyembre 2010).

[3]               Ambeth R. Ocampo, “Sosyal in Malolos” sa Mabini’s Ghost (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, Inc., 1995), 78.

[4]               Lino Lenon Dizon, “The Tarlac Revolutionary Congress” sa The Tarlac Revolutionary Congress of July
14, 1899:  A Centennial Commemoration (Lungsod ng Tarlac:  Center for Tarlaqueño Studies, Tarlac State University, 1999) at Michael Charleston B. Chua, “A Footnote in History:  Tarlac, Seat of Government of the Philippine Republic, 1899,” Alaya:  The Kapampangan Resesarch Journal 3, December 2005.

[5]               Isagani R. Medina, “Si Emilio Aguinaldo Bilang Tao at Ama ng Kalayaan, Bandila at Awiting Pambansa,” sa Isagani R. Medina, ed., Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik (Revolucion) nang 1896-97 sinulat ni Carlos Ronquillo y Valdez (Lungsod ng Quezon:  Palimbagan ng Unibersidad ng Pilipinas, 1996), 795.

[6]               Zeus A. Salazar, “Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan,” Bagong Kasaysayan:  Mga Pag-aaral sa Kasaysayan ng Pilipinas, (Lungsod Quezon:  Palimbagan ng Lahi, 1999), 29, 34.

[7]               Gregoria de Jesus, Mga Tala ng Aking Buhay at mga Ulat ng Katipunan (Maynila:  Palimbagang Fajardo, 1932).

Friday, January 6, 2012

PHA 2012 General Assembly

PIA Press Release
Thursday, January 12, 2012

Historians to hold assembly and election of organization officers

by Precie Catherine C. Cuarto
QUEZON CITY, Jan. 12 (PIA) -- The Philippine Historical Association (PHA) will be having its General Assembly and Elections for the Board of Governors for 2012 at the Student Center Auditorium, Tan Yan Kee Building, University of Santo Tomas, Sampaloc, Manila, on January 29, 2012, from 8:00 to 11:30 a.m.

Jonathan Balsamo, PHA public relations officer, made this announcement today during Talking Points radio program aired over People’s Television-4 and Radyo ng Bayan stations nationwide.
Balsamo said the PHA would gather around 300 members, mostly history teachers and professional historians, who are dedicated in strengthening the Filipino identity by providing “meaningful” records and studies of the past.
Interested parties may send SMS to 09062020274, or e-mail, jobal_kasaysayan@yahoo.com, until January 25, 2012 to confirm attendance.
Participants will be charged a P100 registration fee, which will cover food, refreshments, and other contingency expenses.
The PHA is a professional association of historians countrywide, which was founded in 1955 by noted historians such as Encarnacion Alzona, Gabriel Fabella, Gregorio Zaide, Nicolas Zafra, Celedonio Resurreccion, Teodoro Agoncilllo and Esteban de Ocampo.
The PHA is also affiliated with the National Historical Commission of the Philippines, the National Commission for Culture and the Arts, and the Philippine Social Science Council (PSSC). (RDA/CJS/PCCC/PIA-GHQ)
Philippine Historical Association
Notice of General Assembly and Election

January 29, 2012 (Sunday)
8:00 am - 11:30 am
Student Center Auditorium, Tan Yan Kee Building
UST Manila


To all PHA Members:

In accordance to the Constitution of the Philippine Historical Association, the General Assembly and Election for the Board of Governors for 2012 will be held on the last Sunday of January 2012 (January 29, 2012) at Student Center Auditorium, Tan Yan Kee Building, University of Santo Tomas, España Avenue, Sampaloc, Manila, 8:00 to 11:30am.

Only members in good standing and who are physically present may be nominated and voted upon. No proxy votes will be honored.

A registration fee of Php100 will be collected from the participants to take care of the food, refreshments, and other contingent expenses.

The new Board of Governors will meet to elect the officers of the association for 2012.

Participation must be confirmed with Mr. Jonathan Balsamo at 09062020274 or through email at jobal_kasaysayan@yahoo.com on or before January 25, 2012.

List of PHA Lifetime and Regular Members (member in good standing): http://pha1955.blogspot.com/2010/07/list-of-pha-members-2007-present.html


Program of Activity

8:00 – 8:30 Registration Mr. Orestes delos Reyes and Mr. Jerome Ong

8:30 – 8:45  Opening Ceremonies
Invocation Dr. Teofista Vivar
National Anthem Mr. Michael Charleston Chua
Welcome Remarks Dr. Evelyn Songco

8:45 – 9:15  The President’s Lecture Dr. Evelyn Songco

9:15 – 11:00  Business Meeting
President’s Report Dr. Evelyn Songco
Treasurer’s Report Dr. Estrellita Muhi

10:15 – 11:00  Nomination of Board Members
Election and Canvassing of Votes
Oath Taking of the Board of Governors
Adjournment

Master of Ceremonies: Mr. Jonathan Balsamo