JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Tuesday, April 9, 2013

SEMINAR SA PAGTUTURO NG KASAYSAYAN AT KABAYANIHAN

MUSEO VALENZUELA at PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

SEMINAR SA PAGTUTURO NG KASAYSAYAN AT KABAYANIHAN
(Bilang Pag-alaala sa Anibersaryo ng Kamatayan nina Pio Valenzuela, Emilio Jacinto at Andres Bonifacio)

April 19, 2013 (Biyernes)
8:30 a.m. – 4:00 p.m.
Museo Valenzuela, Marulas, Valenzuela City

 
P R O G R A M A

 
8:00 n.u.           Pagpapatala
8:30 n.u.           Panalangin
                        Pambansang Awit ng Pilipinas
                        Pambungad na Pananalita                  Msgr. Mar DJ Arenas
                                                                                   Pangulo, Museo Valenzuela Foundation
                
                        Mensahe mula sa DepEd Valenzuela  Mr. Rizalino Jose T. Rosales
                                                                                    O.I.C., DepEd Valenzuela
                        Mensahe mula sa Philippine Historical Association
 
                        Pagpapalabas ng Dokumentaryo ukol kay Pio Valenzuela
 
UNANG BAHAGI: SI EMILIO JACINTO AT ANG KATIPUNAN
 
9:15 n.u.           EMILIO JACINTO: ANG UTAK NG HIMAGSIKANG 1896
                         Dr. Luis Dery
                         Department of History, De La Salle University Manila
 
10:15 n.u.          PAGTUTURO NG MGA TURO (ARAL) NG KATIPUNAN
                          Prof. Michael Charleston B. Chua
                          Department of History, De La Salle University Manila
 
11:30 n.u.          Malayang Talakayan
 
12:00 n.t.          Tanghalian
 
IKALAWANG BAHAGI: PAGTUTURO NG KASAYSAYAN AT KABAYANIHAN
 
1:00 n.h.           PAGTUTURO NG BUHAY AT KABAYANIHAN NI EMILIO JACINTO
                         Dr. Evelyn A. Songco
                         College of Education, University of Santo Tomas

2:00 n.h.           EXCITING, INTERESTING AT CRITICAL: PAGTUTURO NG   KASAYSAYAN AT KABAYANIHAN SA MGA KABATAAN NGAYON
                         Prof. Alvin D. Campomanes
                        Department of History, University of Asia and the Pacific
 
3:00 n.h.           Malayang Talakayan
3:30 n.h.           Pormal na Pagtanggap sa mga Guro ng Kasaysayan ng Valenzuela bilang Associate Members ng Museo Valenzuela Foundation

                        Pangwakas na Pananalita